Wednesday, Apr 23rd

Last update07:37:00 PM GMT

Antifašizam Sutjeska - Dolina heroja Borbeni izvještaj 369 pješačke divizije - 10.06.1943

Borbeni izvještaj 369 pješačke divizije - 10.06.1943

 

Na dan 10.6. u 7,00 časova javljeno je da je Borbena grupa "Hene", savlađujući žilav neprijateljski otpor, prodrla u šumu Bavan i nalazi se u nastupanju na vis 1642. U 5,30 časova zauzete su kote 1696 i 1863 a u 8,30 časova kota 1914, nailazeći na slabiji neprijateljski otpor.Izveštaji dobijeni od Borbene grupe "Fišer" o udaljenom ehu borbe sa pravca severa govore o tome da je neprijatelj odbio napad Grupe "Hene" i da se verovatno probija u pravcu severa.Naknadno prikupljanje informacija je omogućilo sledeće zaključke:Grupa "Hene" je u toku svoga napada naišla na žestok neprijateljski protivnapad. Prema svim raspoloživim informacijama, izgleda da je neprijatelj na ovom mestu koncentrisao sve snage radi energičnog proboja. Borbeni moral borbene grupe je, zbog prethodne jake vatre iz minobacača i mitraljeza, bio veoma poljuljan i nije mogao više da izdrži jak pritisak. I pored upornog nastojanja oficira, borci su se povukli na polazni položaj. Istovremeno su dobijene informacije da je borbena grupa ugrožena na jednom boku od neprijatelja jačins 300 do 500, a na drugom jačine 1000 do 1200 partizana, pa je major Hene doneo odluku da se povuče na trig. 1605. Na žalost, planirano lično prisustvo komandanta divizije na ovom sektoru nije bilo moguće, jer situacija nije dozvoljavala njegovo odsustvo sa komandnog mesta u vremenu od 16 do 18 časova. Hene se probio kroz bočne partizanske napade, pošto je prethodno poslao izvesne delove radi posedanja novih položaja. Na ove položaje na visu 1605 povukle su se 2 čete III/370. Kada se Treća četa pela na trig. 1605, kod kapetana Pojlekea (Peulecke) došao je komandant III/370. i izdao mu nelogično naređenje da partizani vrše jak pritisak, te da Grupa "Hene" neće moći blagovremeno da izbije na vis 1605, pa je potrebno da se zbog toga povuče na južnu padinu Jeleča. Kapstan Pojleke je izvršio ovo naređenje. Izgleda da major Hene nije bio upoznat da su 2 čete već bile posele vis 1605 i da nije poznavao stazu kojom bi izbio na trig. 1605. On je smatrao da izbijanje na trig. 1605 sa južne strane, zbog strmog kraškog zemljišta, nije izvodljivo, što je i tačno, imajući u vidu neprijateljsku vatru. Grupa "Hene" se povukla prema severu i oko 14,00 časova izbila na južnu ivicu Jeleča, da bi posela položaj kod Govze. Izgleda da su se glavne snage ovih bataljona u ovo vreme nalazile čvrsto u rukama svojih komandanata, dok su se drugi delovi povlačili bez reda. II/370. GR nalazila se kao i ranije na visu 1592 (1,5 km zapadno od Balinovca).Divizija je u međuvremenu hitno uputila jednu bateriju i jednu četu sa zadatkom da posednu i drže kote 1399, 1371, Siljevac (trig. 1214) i da isture osiguravajuće delove na Sokolinu i kotu 1386.Konačan uvid u situaciju divizija je stekla tek kada je major Hene u 16,00 časova došao na istureno komandno mesto divizije. On ja izložio situaciju i razloge koji su ga rukovodili da donese ranije odluke. Izgledao je miran i hladnokrvan. Tvrdio je da jedinice čvrsto drži pod svojom komandom. Divizija je naredila majoru Heneu da sa grupom posedne liniju kota 1399 — kota 1371 — Siljevac (trig. 1214) — Strahov u cilju sprečavanja prodora partizana prema severu, da bi na taj način ojačao slabe snage koje su posele te položaje. Oko 18,00 časova ustanovljeno je da se jaki delovi Borbene grupe "Hene" nalaze južno od mesta Jeleč na položajima. Jedinice, koje su ranijs na brzinu isturene, poslale su izveštaje da neće biti u stanju da održe položaje borbenog osiguranja protiv neprijatelja, čiji je napad sve intenzivniji. Komandant divizije, koji se nalazio na isturenom komandnom mestu u rejonu Jeleča, naredio je Grupi "Hene" još 10.6. da zauzme Siljevac. Grupa "Hene" je ojačala Alarmne jedinice na koti 1399 i na Visu snagama III/370, a Alarmne jedinice 369. puka na Siljevcu jednim vodom i isturila, pošto zauzimanje Strahova nije bilo moguće, jake obezbeđujuće delove u dubinu istočnog boka, a sa ostalim delovima zauzela položaje na južnoj ivici Govze.

 

Divizija je u popodnevnim časovima 10.6. uputila I/369. iz rejona kote 1441 pravcem kota 1527, kota 1543 sa zadatkom da iz tog rejona pređe u napad na zapadni bok neprijatelja. Medutim, nije postojala mogućnost silaženja niz zapadnu i penjanja uz istočnu padinu doline Govze, o čemu je divizija bila obaveštena tek u ranim jutarnjim časovima. Veza sa I/369. nije postojala u toku čitave noći 10/11.