Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

HE-NE! HE Buk Bijela

HE Buk Bijela

Osnova energetskog potencijala rijeke Drine

 

 

HE Buk Bijela će, kao čeona elektrana, sa stanovišta veličine akumulacije, instalisane snage i prosječne proizvodnje, biti najveća elektrana na rijeci Drini. Veličina osnovnih parametara uslovljena je položajem uzvodnih hidroelektrana (HE Piva na rijeci Pivi i HE Bijeli Brijeg na rijeci Tari), te postojećim naseljima i infrastrukturom (grad Srbinje).

 

Uz poštovanje osnovnog principa - maksimalno korišćenje potencijala, očuvanja postojeće infrastrukture, geološko-tehničkih i hidrogeoloških uslova, izabrana je mikro lokacija 335 km uzvodno od ušća u rijeku Savu, odnosno 9 km uzvodno od grada Srbinje. Instalisana snaga hidroelektrane je prilagođena potrebama elektroenergetskog sistema u koji se ovaj objekat uklapa. Prema revidovanom i usvojenom projektu brana hidroelektrane Buk Bijela je betonska-lučno-gravitaciona, građevinske visine 125 m sa pet prelivnih polja u srednjem dijelu brane, sa pribranskim postrojenjem neposredno uz branu i brzotokom koji ide od preliva preko mašinske zgrade.

 

 

Osnovni parametri brane HE Buk Bijela

 

 

Osnovni energetski parametri HE Buk Bijela

 

U geometrijskom smislu brana je dvojno zakrivljena konstrukcija koja se sastoji od blokova koji nakon završetka betoniranja i injektiranja spojnica formiraju jedinstveno tijelo brane u sistemu debele ljuske.

 

Za evakuaciju desetohiljadugodišnjih voda (Q10000=5235 m3/s) u središnjem dijelu brane je locirano pet prelivnih polja sa kotom polja 485,3 m.n.m. i segmentnim zatvaračima za regulisanje količina prelivnih voda. Prije mašinske zgrade predviđena je izgradnja pet brzotoka odakle voda pada u slapište širine 50 m, dužine 140 m i dubine 13 m. Ispod brane će se izvesti troredna injekciona zavjesa, a nizvodno od injekcione zavjese, ispod brane i slapišta, drenažna zavjesa. Evakuacija voda za vrijeme građenja izvršiće se pomoću optočnog tunela prečnika 9,5 m, kroz desni bok padine dužine 515 m, koji se nakon završetka gradnje blindira čepom u osovini injekcione zavjese. Izgradnja tunela je predviđena pod zaštitom privremenih zagata. Za sigurno funkcionisanje svih ovih objekata, kako u fazi izgradnje tako i u fazi eksploatacije, predviđena je ugradnja odgovarajuće hidromehaničke i elektromašinske opreme.


Projektna dokumentacija i pripremni radovi

 

U okviru priprema za izgradnju HE Buk Bijela, pored dobijene pozitivne ocjene projekta od strane eksperata Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz Vašingtona, do sada je realizovano:

  • kompletni istražni radovi i sva prethodna i probna ispitivanja materijala i komponenti;

  • potpuna eksproprijacija zemljišta i objekata na prostoru akumulacije;

  • revidovani i usovjeni glavni projekti koji ne zavise od podloga isporučioca opreme: Glavni projekat brane, Glavni projekat preliva sa brzotokom, Glavni projekat slapišta sa uzvodnim pomoćnim zagatom, Glavni projekat optočnog tunela, Glavni projekat temeljnih ispusta, Glavni projekat predbrane sa pomoćnim zagatom i deponijom materijala, Glavni projekat pomoćnih objekata;

  • licitaciona dokumentacija za glavne građevinske radove, injekciono-konsolidacione radove i isporuku oskultacione opreme;

  • tenderska dokumentacija za isporuku hidromehaničke i elektromašinske opreme;

  • prethodni i pripremni radovi, od čega: pristupni i gradilišni putevi, radni platoi za privredno gradilište, dalekovod 35 kV, kablovski PTT podzemni vod od pošte u Srbinju, vodovod pitke vode, gradilišni most, prva faza stambenog naselja sa restoranom i ostalim pripadajućim sadržajima, objekti privrednog gradilišta (upravna zgrada, radionice, magacini, rezervoari za gorivo sa pumpama, rezervoari tehničke vode itd.);

  • Elaborat o tehničko-ekonomskoj opravdanosti izgradnje;

  • izgrađen poslovni objekat sa svom potrebnom birotehničkom opremom;

  • postignu dogovor oko podjele potencijala i načina finansiranja sa Republikom Crnom Gorom, prema kome je odnos finansiranja i korišćenja 73,85% (Republika Srpska): 26,15% (Republika Crna Gora);

  • postojanje kadrovskog potencijala sa iskustvom na izgradnji objekata ovakve vrste.

 


O zločinima koji su činjeni tokom Agresije na BiH u barakama gradilišta Buk Bijele, odnosno o masovnim grobnicama u pojedinim tunelima objekta upoznata je cijela svjetska javnost.